VH 2024

Pozvánka na VH Kozubová a.s. 13.3.2024

Znalecký posudek akcie Kozubová a.s

Jednací řád Kozubová a.s. 


VH 2023

Výroční zpráva 2022

Účetní závěrka 2022

Pozvánka na VH Kozubová, a.s. 

PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOZUBOVÁ a.s.

se sídlem Návsí č.p. 491, Návsí, PSČ 739 92,, IČO 47673061

zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 530

svolává

v souladu s ust. § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích a družstvech (dále jen "ZOK") a čl. 7.2. Stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti KOZUBOVÁ a.s.

která se bude konat dne 29.8.2023 od 10:00 hodin v Oldřichovicích čp. 50

Pořad jednání:

 • Zahájení
 • Ověření schopnosti valné hromady usnášet se
 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě a schválení jednacího řádu
 • Výroční zpráva za rok 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022, návrh na zaúčtování výsledku hospodaření
 • Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti 2022 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2022, k výroční zprávě za rok 2022
 • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku
 • Schválení snížení základního kapitálu společnosti
 • Rozhodnutí o změně stanov společnosti
 • Závěr valné hromady

Navrhovaná usnesení valné hromady:

k bodu č. 3 pořadu jednání:

"Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory. Valná hromada schválila jednací řád řádné valné hromady konané dne 29.8.2023."

zdůvodnění:

Dle ust. § 422 ZOK je valná hromada povinna zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Jména osob nejsou z důvodu možné indispozice v den konání valné hromady v pozvánce uváděna. Jména těchto osob budou akcionářům oznámena s výhradou jejich změny na internetových stránkách společnosti a dále pak konkrétní jména v den konání valné hromady. Jednací řád je akcionářům k dispozici před konáním valné hromady (viz. text níže).

k bodu č. 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení je uveden u bodu 6, včetně odůvodnění.

k bodu č. 5 pořadu jednání:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2022, k vyjádření auditora k řádné účetní závěrce ani k výroční zprávě za rok 2022.

k bodu č. 6 pořadu jednání:

"Valná hromada

a) Schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022,

b) Rozhodla o zaúčtování kladného výsledku hospodaření za rok 2022 ve výši 263.917,64 Kč na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let.

zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Vzhledem ke kladnému výsledku hospodaření v roce 2022, představenstvo navrhuje zaúčtovat zisk na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let. Účetní závěrka je akcionářům k dispozici v sídle společnosti, na internetových stránkách www.netisas.cz v záložce "KOZUBOVÁ a.s." Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2022 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou.

k bodu č. 7 pořadu jednání:

"Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti, a to následujícím způsobem:

a) Účel snížení základního kapitálu

Účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada části kumulované ztráty společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let a zlepšení kapitálové struktury a narovnání poměru základního kapitálu k vlastnímu kapitálu společnosti.

b) Rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu

Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 25,946.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set čtyřicet šest tisíc korun českých) ze současné výše 51,892.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů osm set devadesát dva tisíc korun českých) na novou výši 25,946.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set čtyřicet šest tisíc korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o polovinu jejich hodnoty, tedy každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude změněna na jmenovitou hodnotu 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).

c) Způsob, jak bude naloženo s částku odpovídající snížení

Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 25,946.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set čtyřicet šest tisíc korun českých) bude použita na úhradu kumulované ztráty společnosti z minulých let.

d) Lhůta k předložení akcií

Lhůta pro předložení všech akcií společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude snižovat, činí 3 (slovy: tři) měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku."

zdůvodnění:

Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada části kumulované ztráty společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let na základě účetní závěrky, dle stavu ke dni 31.12.2022, kdy celková kumulovaná ztráta minulých let dosahuje výše 32.691.994.63,- Kč. Účelem je rovněž zlepšení kapitálové struktury a narovnání poměru základního kapitálu k vlastnímu kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že je navrhováno tzv. zjednodušené snížení základního kapitálu dle ustanovení § 544 odst. 1 písm. a) ZOK nebudou nijak dotčena práva věřitelů ani akcionářů společnosti. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada části uvedené ztráty vykazované jako výsledek hospodaření minulých let a optimalizace struktury vlastního kapitálu. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 25.946.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set čtyřicet šest tisíc korun českých) bude použita na úhradu kumulované ztráty společnosti z minulých let.

Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o polovinu jejich hodnoty, tj. každá akcie jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, bude změněna na jmenovitou hodnotu 500,- Kč.

Lhůta pro předložení všech akcií společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude snižovat, a ve které představenstvo společnosti provede výměnu stávajících akcií za nové akcie se sníženou jmenovitou hodnotou, činí 3 (tři) měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.

k bodu č. 8 pořadu jednání:

"Valná hromada schvaluje změnu článku 2, bodu 2.1., článku 3 bodu 3.1., článku 5. bodu 5.1., 5.4. stanov společnosti ze dne 31. 3. 2016. Shora měněné články stanov budou nově znít:

2. Internetová stránka

2.1. Na adrese https://www.netisas.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, záložka "KOZUBOVÁ a.s.", jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. Předmět podnikání

3.1. Předmětem podnikání společnosti je:

(a) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

(b) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

(c) Zemědělská a lesní výroba

(d) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

(e) Zprostředkování obchodu a služeb

(f) Velkoobchod a maloobchod

(g) Pronájem a půjčování věcí movitých

5. Výše základního kapitálu a akcie

5.1. Základní kapitál společnosti činí 25,946.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set čtyřicet šest tisíc korun českých) a je rozdělen na 51.892 (slovy: padesát jedna tisíc osm set devadesát dva) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).

5.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 51.892."

zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK náleží toto rozhodnutí do působnosti valné hromady.

Změna v čl. 2. stanov (Internetová stránka) je vyvolána potřebou přemístění internetové stránky společnosti z důvodu zániku dosavadního poskytovatele této služby a dalšího nemožnosti provozování internetové stránky u tohoto poskytovatele služby. Internetová stránka společnosti bude nově znít www.netisas.cz, kde informace týkající se společnosti budou umístěny v záložce "KOZUBOVÁ a.s.".

Změna v čl. 3. stanov (Předmět podnikání, činnosti) je vyvolána potřebou uvedení stanov společnosti do souladu s novelou živnostenského zákona, provedenou zákonem č. 217/2022 Sb., a dále s rozhodnutím nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3349/2020.

Změna v čl. 5. stanov (Výše základního kapitálu a akcie) – změna stanov navazuje na rozhodnutí valné hromady pod bodem č. 7 pořadu jednání valné hromady "Schválení snížení základního kapitálu společnosti" a zde uvedeného usnesení a jeho zdůvodnění

Úplný návrh změny stanov je zveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu jako její Příloha č. 1 na internetových stránkách společnosti www.netisas.cz, v záložce "KOZUBOVÁ a.s.". Zároveň společnost umožní každému akcionáři, a to každý pracovní den vždy od 8:00 hodin do 12:00 hodin v době od 27.7.2023 do dne konání valné hromady, nahlédnout na adrese Návsí č.p. 905 (sekretariát společnosti NETIS, a.s.) zdarma do návrhu změny stanov.

Podmínky pro výkon hlasovacího práva akcionářů: každá akcie jmenovité hodnoty 1000,00 Kč představuje 1 hlas.

Prezence akcionářů:

Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři - fyzické osoby předloží při prezentaci platný průkaz totožnosti, osoby zmocněné k zastupování platný průkaz totožnosti a plnou moc. Akcionář je oprávněn se valné hromady účastnit osobně, je-li fyzickou osobou, či svým statutárním orgánem nebo k tomu oprávněným členem svého statutárního orgánu, je-li právnickou osobou. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady též v zastoupení na základě písemné plné moci opatřené podpisem akcionáře, jeho statutárního orgánu či k tomu oprávněných členů jeho statutárního orgánu, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Tato pozvánka je rovněž zveřejněna v souladu s § 406 ZOK na internetových stránkách společnosti www.netisas.cz, v záložce "KOZUBOVÁ a.s." spolu s dokumenty týkajícími se valné hromady (jednací řád, zpráva dozorčí rady, výroční zpráva vč. účetní závěrky) a tyto jsou taktéž k dispozici akcionářům k nahlédnutí na adrese Návsí č.p. 905 (sekretariát společnosti NETIS, a.s.) každý pracovní den vždy od 8:00 hodin do 12:00 hodin v době od 27.7.2023 do dne konání valné hromady a též na internetových stránkách www.netisas.cz v záložce "KOZUBOVÁ a.s.", kde budou dále zveřejněny i dokumenty uvedené v §436 ZOK a to po dobu 30 dnů ode dne konání valné hromady.

V Návsí dne 20.7.2023

Ing. Jan Janiczek

předseda představenstva

KOZUBOVÁ a.s.


JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 29.8.2023

1. Tento jednací řád je závazný pro jednání valné hromady společnosti KOZUBOVÁ a.s.

se sídlem Návsí č.p. 491, Návsí, PSČ 739 92,, IČO 47673061, konané dne 29.8.2023.

2. Valná hromada se řídí pořadem jednání uvedeném v pozvánce na valnou hromadu.

3. Jednání valné hromady včetně jejího rozhodování řídí její zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověřilo. Každý akcionář je povinen se na valné hromadě řídit jejich pokyny, ledaže na návrh kteréhokoliv akcionáře valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů rozhodne, že pokyn předsedy řádné valné hromady je v rozporu s tímto jednacím řádem, stanovami nebo zákonem. Hovoří-li se dále v tomto jednacím řádu o předsedovi valné hromady, rozumí se tím i člen představenstva pověřený řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady.

4. Valná hromada volí většinou hlasů přítomných akcionářů orgány valné hromady, které budou pracovat v průběhu konání valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátory.

5. O sporných záležitostech, které se vyskytnou v průběhu konání valné hromady, bude rozhodovat předseda valné hromady, jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu nebo nastane-li situace neřešená právními předpisy, stanovami a tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda.

6. Před každým rozhodováním valné hromady osoby pověřené sčítáním hlasů prostřednictvím svého zástupce podají předsedovi valné hromady zprávu o usnášeníschopnosti valné hromady. Nebude-li valná hromada schopna se usnášet v době tohoto rozhodování, ačkoliv podle zápisu v listině přítomných se ji zúčastňují akcionáři s celkovým počtem hlasů umožňujícím její rozhodování, předseda valné hromady je opakovaně vyzve k účasti na tomto hlasování. Nebude-li valná hromada schopna se usnášet ani po této výzvě, její předseda ji ukončí a nerozhodnuté záležitosti z jejího pořadu zařadí na pořad jednání náhradní valné hromady svolané v souladu se stanovami společnosti.

7. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada v souladu se stanovami společnosti rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy. Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář společnosti. Akcionář se při příchodu na valnou hromadu prezentuje v prezenčním středisku. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. U akcionářů, kteří se prezentují v prezenčním středisku po zahájení valné hromady, se do listiny přítomných zaznamená čas jejich příchodu. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Akcionář, který má akcie s hlasovacími právy, obdrží po vyplnění prezenčního lístku hlasovací lístky. Akcionář, který odchází v průběhu jednání valné hromady a již se nebude účastnit dalšího jednání valné hromady, zapíše v prezenčním středisku svůj odchod do přílohy listiny přítomných, odevzdá nepoužité hlasovací lístky a vše potvrdí svým podpisem. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Fyzická osoba, která je akcionářem, zástupcem akcionáře nebo statutárním orgánem či členem statutárního orgánu akcionáře, je povinna při prezenci osvědčit svoji totožnost předložením občanského nebo jiného průkazu totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Akcionář - právnická osoba - je zároveň povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo z jiného zákonem určeného rejstříku.

8. Hlasování je veřejné, při čemž každý z hlasujících je povinen své rozhodnutí potvrdit písemně na svém hlasovacím lístku vloženém do skříněk k tomu určených, a to tak, že na něm křížkem označí své rozhodnutí, tj. zda hlasoval pro, proti nebo se hlasování zdržel. Za zdržení se hlasování se považuje též odevzdaný nevyplněný hlasovací lístek. Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s neurčitými nebo nečitelnými informacemi. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků označením křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem potvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku nebo chybně uvedených údajů na něm může akcionář požádat skrutátory o vystavení náhradního hlasovacího lístku (duplikátu). O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis a skrutátor nechá učinit záznam do zápisu z valné hromady. Na každých 1.000,-Kč nominální hodnoty akcií připadá jeden hlas. Na hlasovacím lístku má akcionář uveden celkový počet hlasů, jimiž disponuje na této řádné valné hromadě. Výsledky hlasování valné hromadě oznamuje předseda valné hromady na základě zprávy osob pověřených sčítáním hlasů. Hlasování o dalším návrhu či protinávrhu v téže záležitosti není před tímto oznámením výsledků dřívějšího hlasování přípustné.

9. Jestliže valné hromadě byly pro její rozhodnutí předloženy písemné podklady, jsou návrhy a protinávrhy k této záležitosti přípustné pouze v písemné formě doručené předsedovi valné hromady či osobě, kterou k tomuto určí, a to vždy nejpozději před výzvou řádné valné hromady o hlasování v předmětné záležitosti. K jednotlivým bodům jednání valné hromady mohou akcionáři požadovat a dostat vysvětlení týkající se společnosti či osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu a uplatňovat své návrhy a protinávrhy. Připomínky a vysvětlení mohou být vznášeny pouze ve vztahu k tomuto programu valné hromady, který je v daném okamžiku na pořadu jednání. O protinávrhu akcionáře se hlasuje v případě, že není schválen návrh představenstva nebo dozorčí rady. Návrhy či protinávrhy, jejichž přijetí by bylo rozhodnutím o záležitosti, která nebyla zařazena do oznámeného pořadu jednání valné hromady, jsou však nepřípustné, nestanoví-li zákon jinak.

10. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady zpravidla písemně, předáním do informačního střediska, popřípadě požádají o ústní vystoupení. U každého projevu akcionáře je nutno vyznačit, zda-li jde o žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest. Jiné projevy akcionáře nejsou přípustné. Dotazy budou v průběhu konání valné hromady zodpovězeny předsedou valné hromady nebo jinou jim pověřenou kompetentní osobou. Jednání valné hromady může být přerušeno pro účely přípravy odpovědí představenstvem na dobu nezbytně nutnou. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady.

11. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Písemné návrhy a protinávrhy k bodům pořadu jednání valné hromady uplatňuje akcionář kdykoli v průběhu valné hromady až do chvíle, kdy předseda valné hromady ukončí rozpravu k danému bodu programu. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře. Nejdříve se hlasuje o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal. Je-li tento návrh přijat, o dalších protinávrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li tento návrh přijat (popř. nebyl-li návrh předložen) hlasuje se postupně o návrzích předložených přítomnými akcionáři v pořadí podle počtu hlasů akcionářů. Není-li k bodu pořadu předložen žádný návrh, předseda valné hromady jeho projednávání ukončí.

12. O jednání valné hromady se vyhotovuje zápis. Tento zápis obsahuje náležitosti stanovené zákonem. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení a dokumenty předložené na valné hromadě k projednání a listina přítomných. Zápis z valné hromady podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části.

V Návsí dne 20.7.2023

Ing. Jan Janiczek

předseda představenstva

 KOZUBOVÁ a.s.


STANOVY

akciové společnosti KOZUBOVÁ a.s.

1. Firma a sídlo společnosti

 • Obchodní firma společnosti zní: KOZUBOVÁ a.s. (dále jen "společnost"). --------

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je Návsí. ---------------------------------------------------

2. Internetová stránka

 • Na adrese https://www.netisas.cz, záložka "KOZUBOVÁ, a.s.", jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. Předmět podnikání

3.1. Předmětem podnikání společnosti je:------------------------------------------------------

· Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

· Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

· Zemědělská a lesní výroba

· Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

· Zprostředkování obchodu a služeb

· Velkoobchod a maloobchod

· Pronájem a půjčování věcí movitých


4. Předmět činnosti

 • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ---------------------------------------

5. Výše základního kapitálu a akcie

 • Základní kapitál společnosti činí 25.946.000,-- Kč, slovy: dvacet pět milionů devět set čtyřicet šest tisíc korun českých a je rozdělen na 51 892, slovy: padesát jedna tisíc osm set devadesát dva kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 500,-- Kč, slovy: pět set korun českých. --------------------------------

 • Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad tedy akciemi na jméno a jsou v listinné podobě.

 • Společnost vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů obsahuje kromě náležitosti podle § 264 zákona o obchodních korporacích také internetové adresy akcionářů, kteří souhlasí se zasíláním údajů stanovených tímto zákonem. Tito akcionáři jsou povinni informovat společnost o případných změnách. ---------------------------------

 • S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč, slovy: pět set korun českých je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 51 892. ------------------

 • Společnost může vydat hromadné akcie nahrazující více akcií téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. O vydání hromadných akcií rozhoduje představenstvo. Společnost je povinna vydat majiteli hromadné akcie jednotlivé akcie, které nahrazuje, do 30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena jeho písemná žádost o tuto výměnu.

6. Orgány společnosti

 • Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:--

 • valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), ------

 • dozorčí rada a

 • představenstvo.

 • V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7.7. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

7. Valná hromada

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.--------------------------------------

 • Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V případě, že akcionář doručí společnosti souhlas se zasíláním pozvánky pomocí internetu a uvede svou internetovou adresu, bude tato adresa vedena v seznamu akcionářů a pozvánka na valnou hromadu nebude zaslána na poštovní nýbrž na internetovou adresu.

 • Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 %, slovy: třicet procent, základního kapitálu.

 • Na valné hromadě se hlasuje veřejně, nebude-li valnou hromadou rozhodnuto jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu předloženém představenstvem, o protinávrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly představenstvu či valné hromadě předloženy. Pokud byly protinávrhy předloženy v tentýž den, hlasuje se o nich v pořadí, které před hlasováním určí předseda valné hromady. ------------------------------------------

 • Souhlasí – li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat bez splnění požadavků zák.č.90/2012 Sb. a stanov společnosti na svolání valné hromady.------

 • Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

 • Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

 • rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

 • rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

 • udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a

 • jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, --------------------------

 • Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon č. 90/2012 Sb. nebo stanovy vyžadují jinou většinu. ---------------------------------------

 • K rozhodnutí podle par. 421 odst. 2 písm. m) o změně stanov, k rozhodnutí v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s některým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií se vždy vyžaduje i souhlas všech akcionářů majících tyto akcie.

 • Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 6.9 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.

8. Dozorčí rada

 • Dozorčí rada má jednoho (1) člena, které volí a odvolává valná hromada. Opětovně volba člena dozorčí rady je možná. Jediný člen dozorčí rady má postavení předsedy dozorčí rady.

 • Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let.----------------------------------

 • Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

 • Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ----------------------

 • V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nestane-li se tak, jmenuje člena dozorčí rady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový

Strana osmá

člen dozorčí rady, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

 • S ohledem na počet členů dozorčí rady se nekoná zasedání správní rady a člen dozorčí rady vždy rozhoduje sám. Jeho rozhodnutí musí mít vždy písemnou formu.

9. Představenstvo

 • Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva volí ze svých členů předsedu představenstva.

 • Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. --------------------------

 • Délka funkčního období člena představenstva činí pět let. -----------------------------

 • Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----------------------------------------------

 • Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.

 • Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. ----------------------------------------------

 • Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -------------

10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku ----------------

 • Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. ---------------

 • Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům.

 • Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

 • Podíly na zisku jsou splatné ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady, nejdříve však po uplynutí 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o jejich výplatě a nejpozději do konce kalendářního roku, v němž bylo valnou hromadou takto rozhodnuto. Místo, dobu a způsob výplaty dividend, neučiní-li tak valná hromada, určí představenstvo. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. -------

 • Podíl na zisku lze rozdělit nejen ve prospěch akcionářů, ale i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. ----------------------------------

11. Další ujednání

 • Společnosti se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizují tomuto zákonu jako celku."

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017645

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka, NETIS

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025752

Popis projektu: Projekt "Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka, NETIS" je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace systému chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem se systémem nepřímého chlazení. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.